Nyhetsbrev

Här kan du hitta det senaste och alla gamla Nyhetsbrev vi skickat ut från föreningen!

Kallelse till årsstämma den 12 mars 2013

Skriv ut

Välkommen till årsstämma

Medlemmar och intresserade hälsas välkomna till ordinarie föreningsstämma. 

Tid: Tisdagen den 12 mars 2013
Plats: Gamla KF-huset, Slussen. 

Program:
15.00 Konstloppis (KF Bibliotek plan 2)
16.00 Årsmöte (Carinas kök plan 4)
16.30 Vänprisutdelning med kort föreläsning av pristagarna
17.30 Middag

Anmälan till årsmöte/middag samt motioner ska vara oss tillhanda senast den 1 mars.
Michael Hagström, 010-7432621, KF Bibliotek Plan 2 Stadsgården 10. 116 45 Stockholm. michael.hagstrom@kf.se
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nu är det dags att betala medlemsavgiften! Inbetalningskort finns bifogat i utskicket.
 

Konstloppis och boklotteri den 12 mars
Konstloppisen består av utrangerad konst. Ett 70-tal litografiska blad i prisklasserna 50:-, 100:-, 150:- och 200:-. Trasiga glas och ramar kan förekomma. Endast kontant betalning.

Vårt unika Bok-lotteri består av två mycket fina verk. Astrid Lindgrens samlade verk, jubileumsutgåva, varav detta är en bibliofilupplaga om 575 ex., unikt numrerade. Det består av fem ljusblå helfranska band + 1 signerat kopparstick av Ilon Wikland. Det andra bokverket består av två band om konstnären Carl Larsson.

Vänpriset
Föreningens vänpris går till Gun-Britt Mårtensson och Eva Nordström. De får priset för deras engagerade insatser för att lyfta det Kooperativa Året i Sverige 2012. De har med förnyelse och lekfullhet breddat intresset för de kooperativa idéerna. De har tydligt visat att kooperation är framtidens företagsform som också kan användas för helt nya verksamheter. 

Föreläsning den 18 april
Nästa föreläsning blir den 18 april Rolf Holmgren. Han har en mycket bred kooperativ erfarenhet bl.a. som föreningschef, vd i Nordchoklad AB, vd för KF Handel och vd för Fonus. Plats och tid meddelas senare.

Film-dokumentation
Föreningen arbetar aktivt med att filma de föreläsningar som ges. Några av dessa finns att se på dvd. Vi har också tagit fram ett antal filmer där intressanta och inflytelserika personer djupintervjuas om sina erfarenheter från kooperationen. Dessa kan idag ses på dvd men kommer under året också att publiceras på vår hemsida. Något av detta visas i samband med konstloppisen.

Utställningslokal med KF - Coop historia på nya Coop Center
Nya moderna kontorsmiljöer skapas på Coop Center i Sundbyberg. Ledningen har ett flertal gånger talat om att man strävar efter att lyfta fram den kooperativa historien och företagets identitet. Historien ska bli en levande del av kontorsmiljön. En speciell utställningslokal om ca. 60 m2 kommer iordningställas för historiska ändamål och berättelser.

--------------------------------------------------

ÅRSREDOVISNING (hela årsredovisningen med namnunderskrifter finns i bifogad pdf)

Kooperativa Vänner
- ideell förening för konsumentkooperativ idé och historia

 Årsredovisning 2012

Styrelsen för Kooperativa Vänner ideell förening avger härmed årsredovisning för föreningens räkenskapsår 1 januari – 31 december 2012. 

Föreningens ändamål är att aktivt stödja och främja kunskapsutveckling och intresset för konsumentkooperativ historia, idé och värderingar. Kooperativa vänner skall företrädesvis uppfylla ändamålet genom utställningar, föreläsningar, dokumentation och utdelning av stipendier. 

Föreningens funktionärer

Ordinarie styrelseledamöter

Roland Norman, ordförande, 1 år
Michael Hagström, sekreterare, 2 år
Per Persson, kassör, 2 år
Katarina Friberg, 1 år
Christina Möller, 2 år
Johan Thidell, 1 år
Olof Moback, hedersledamot
Bengt Strömberg, adjungerad 

Styrelsesuppleant

Rune Herder, 1 år

Revisorer

Lars-Erik Alm, ordinarie
Per-Arne Skansen, ordinarie
Anders Engström, suppleant

Valberedning till 2012 års föreningsstämma

Göran Ottosson, sammankallande
Lars Ag

Styrelsemöten

Sedan årsmötet 2012 har styrelsen hållit 8 protokollförda sammanträden.

Medlemmar

Vid årets slut hade föreningen 101 enskilda medlemmar och 3 betalande organisationer. I jämförelse med föregående år är detta en betydande ökning.

                                                                                                                                                  

Verksamheten 2012

Dokumentation

Avsikten är att föreningens hemsida www.koopvanner.se, som genomsyras av en ”blåvit” designidé, skall utvecklas så att den kan svara för en allt större del av föreningens kommunikation med medlemmarna och för att sprida dokumentation. Fortfarande har dock endast något mer än hälften av medlemmarna lämnat uppgift om e-postadress. 

Genom videoupptagningar av föreläsningar och av intervjuer med olika kooperativa personligheter har föreningen fått fram ett betydande råfilmsmaterial. Under 2012 har en konsult anlitats för att starta arbetet med redigering av detta omfattande material för vidare spridning bl.a. via föreningens hemsida.

Utställningar

En mindre konstutställning med motiv från Slussen har arrangerats av KFs Bibliotek under året. Föreningens föremålslager på Vår Gård har flyttats till KFs arkiv vid Slussen för att göras mer tillgängligt. Föremålslagret innehåller bl.a. förpackningar, bilder och butiksföremål.

Vänpris

I samband med årsmötet 2012 utdelades Kooperativa Vänners vänpris 2012 på 10.000 kr till Louise Ungerth, Konsumentföreningen Stockholm. Styrelsens motivering var att hon ”är en modern konsumentkooperativ opinionsbildare som under lång tid på ett engagerat, konsekvent och personligt vis satt en aktuell och angelägen agenda, ständigt öppnat för nya samtal, med fakta som främsta vapen, i tjänst för medlemmar och konsumenters bästa”.

Under hösten 2012 har föreningens medlemmar uppmanats att nominera pristagare till 2013 års vänpris, som kommer att utdelas i samband föreningsstämman i mars 2013.

Föreläsningar

Under året har följande föreläsningar hållits: 

  • 14 mars Louise Ungerth ”Vänprisföreläsning”
  • 24 april Hans Alsén ”Från Dragarbrunn till Slottet
  • 28 maj Bengt Strömberg ”KF Sparkassa 100 år”
  • 20 september Lennart Lundberg ”Carl-Albert Andersson”
  • 11 oktober i samarbete med KLF och Club64 Frank Fiskers ”KF och Coop Sverige”
  • 21 november Gun-Britt Mårtensson ”Det kooperativa året och hur vi går vidare”.
  •                                                                                                                                             

Ekonomi

Föreningens ekonomi framgår av följande resultat- och balansräkning. Föreningen förfogar över betydande resurser för att dokumentera och synliggöra den konsumentkooperativa historien. Det engagemang på ideell basis som föreningens medlemmar har visat är en garanti för att dessa resurser kommer att kunna användas på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.


Förslag till resultatdisposition

Styrelsen föreslår att årets underskott kronor 26 339,66 jämte balanserat överskott från tidigare är kronor 434 274,78 balanseras i ny räkning. 

Resultaträkning1/1 – 31/12 2012

                                                                                     2012                               2011

Intäkter                                                                               

Medlemsavgifter enskilda medlemmar                10 100,00                         6 900,00

Medlemsavgifter företag och organisationer         2 500,00                         1 000,00

Anslag och gåvor                                                   1 180,00                         1 383,00

Övriga intäkter                                                     15 361,02                            500,00

Ränteintäkter                                                        10 319,32                      10 418,97

Summa intäkter                                                    39 460,34                       20 201,97

 

Kostnader

IT-kostnader                                                          2 188,00                       13 750,00

Utdelade stipendier                                             10 000,00                       10 000,00

Möten, medlemsarrangemang                                8 224,00                       18 018,50

Tryckning/Digitala publikationer                         41 250,00                      46 461,00

Reseersättningar                                                     1 855,00                         1 693,00

Bank, PG och postkostnader                                    722,00                         1 383,00

Övrigt                                                                     1 561,00                                0,00

Summa kostnader                                                65 800,00                       91 305,90

                                                                                            

Årets resultat                                                      -26 339,66                      -71 103,53

 

Balansräkning per 31 december2012

 

Tillgångar

Inventarier                                                                     0,00                       17 000,00

Kassa                                                                         240,00                                0,00

Plusgiro                                                                22 814,30                         8 808,28

KF Sparkassa                                                     385 453,82                     415 134,50

Upplupna fordringar                                                     0,00                                0,00

Summa tillgångar                                               408 508,12                    440 942,78

 

Skulder och eget kapital

Balanserat överskott                                          434 274,78                     505 378,31

Årets resultat                                                      -26 339,66                      -71 103,33

Övriga skulder                                                          573,00                         6 668,00

Summa skulder och eget kapital                        408 508,12                     440,942,78

 

Det bifogade pdf-dokumentet innehåller dessutom:

- Pressmeddelande om Vänpriset

- Inbetalningskort, medlemsavgiften 2013

/Michael Hagström

Skickat 4 feb 2013 av Michael Hagström